Koordinace BOZP
Poradenství v oblasti systémů řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001)
Bezpečnost práce, požární ochrana a ochrana životního prostředí

Komplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti práce

  • identifikace nebezpečí, posuzování rizik a určení způsobu řízení a hodnocení pracovních rizik
  • hygiena práce a kategorizace prací
  • zpracování komplexní dokumentace BOZP (organizační směrnice, místní provozní bezpečnostní předpisy, technologické postupy, pracovní postupy dle individuálních potřeb zákazníka)
  • komplexní audity/prověrky, tematické a dílčí kontroly stavu BOZP a technických zařízení, strojů, přístrojů a nářadí
  • roční prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců z BOZP
  • součinnost při vyšetřování pracovní úrazovosti
  • poradenská a konzultační činnost v BOZP
  • zastupování/účast při kontrolách státního dozoru – OIP
  • zajištění odborných školení pro práce a obsluhu technických zařízení