Koordinace BOZP
Poradenství v oblasti systémů řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001)
Bezpečnost práce, požární ochrana a ochrana životního prostředí

Systémy řízení

Naším cílem je komplexní outsourcing služeb v oblastech vytváření, implementování a udržování systémů řízení jakosti dle kriteriální normy ISO 9001, ochrany životního prostředí (systém environmentálního managementu) dle kriteriální normy ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001 a bezpečnosti informací dle kriteriální normy ISO 27001:

  • zavedení systému managementu jakosti dle ISO 9001
  • zavedení systému environmentálního managementu dle ISO 14001
  • zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001
  • zavedení integrovaných systémů v různých kombinacích ISO 9001 a ISO 14001 a dalších
  • zavedení systému informační bezpečnosti podle normy ISO 27001
  • udržování výše zmíněných systémů
  • a další aplikace norem ISO

Naše společnost Vám kompletně zajistí všechny činnosti nezbytně nutné pro získání certifikátu. Samozřejmostí je 100% pocertifikační servis a udržování Vašeho systému po dobu tří let, s možností prodloužení.

Norma ISO 9001
ČSN EN ISO 9001: 2001 je mezinárodní norma zaměřená na řízení jakosti, jenž může být aplikovaná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb. Vybudovaný a certifikovaný systém managementu jakosti (SMJ) podle ISO 9001 je přirozený způsob, kterým organizace plánuje a řídí pracovní proces s cílem zjistit příčiny možných neshod, stanovit opatření k nápravě a sledovat účinnost těchto opatření, a tak prokázat svoji důvěryhodnost jako obchodní partner. Je přínosem při řízení organizace a plánovaní zdrojů finančních, lidských, materiálových, ale i při zajišťování vhodného pracovního prostředí, strojů, zařízení a technologie.

Norma ISO 14001
Hlavním cílem ČSN EN ISO 14001: 2005 mezinárodní normy je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Společnost, která se rozhodla získat certifikát osvědčující soulad s požadavky této normy, musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu (EMS) a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Tato norma je aplikovatelná na všechny typy organizací, může být použita jak pro služby, tak pro výrobní sektory. Přínosem tohoto systému je výhoda při komunikaci s orgány státní správy, poskytnutí důkazu o šetrnosti k životnímu prostředí, důsledné plnění legislativy a snižování možnosti ekologických nehod či havárií a finančních postihů z nedodržení povinností.

Norma OHSAS 18001
Norma OHSAS 18001 specifikuje požadavky na řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnost práce. Skutečnost, že disponujete certifikátem OHSAS 18001 dává Vašim klientům na vědomí, že máte výrazný zájem na ochraně svých pracovníků. Systém řízení vám umožní kontrolovat vaše rizika pro ochranu zdraví a bezpečnost práce, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky. Certifikát OHSAS 18001 Vám pomůže přilákat kvalifikované a tedy i zkušené pracovní síly a zlepší Váš image nejen na trhu práce. OHSAS 18001 je slučitelná s normami pro systémy managementu ISO 9001 a ISO 14001.

ISO/IEC 27001
Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zákazníků na zabezpečení informací v organizacích byla zpracována a následně využívána k certifikaci třetí stranou mezinárodní norma pro systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001. Zabezpečení informací a norma ISO/IEC 27001 se netýká jen informačních technologií. Tak jako systémy managementu jakosti, systémy environmentálního managementu nebo systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systém managementu bezpečnosti informací v sobě zahrnuje management, politiku, organizaci i pravidelné přezkoumávání. Zabezpečení informací se stává součástí celého systému řízení organizace, hlavní faktory ovlivňující podnikatelskou soutěž, informace a jejich zabezpečení jsou v řízeném režimu, spolehlivost systému podporují systémy zálohování, zaměstnanci jsou odpovědni za zabezpečení informací svých pracovišť i svých zákazníků. Požadavek na kontinuální zlepšování zaručuje dlouhodobě efektivní řízení nákladů.